دوره های راهبری تغذیه

می دانید چرا بسیاری از اوقات رژیم ها و مشاوره های تغذیه بازگشت پذیری آسانی دارند؟

زیرا بر روی تصویر ذهنی که افراد از خودشان دارند غالبا تمرکزی نمی شود.

زیرا در نهایت در میزان آگاهی آن ها از نیازهای واقعی شان تغییری ایجاد نمی شود.

زیرا آن ها برای انتخاب های غذایی شان در مواجهه با شرایط مختلف زندگی مهارتی کسب نمی کنند.

زیرا آن ها به توانمدی های بالقوه شان که می تواند راهبر آنان در مسیر سلامتی باشد آگاه نشده اند.

زیرا به آن ها مهارت های جلوگیری از هدر رفتن انرژی درونی شان که برای تداوم و استقامت در ایجاد عادات جدید لازم است آموزش داده نمی شود.

زیرا هدف گذاری آن ها به غلط بر محور زمان و عقربه ترازو استوار است.

دوره های راهبری تغذیه

حال آنکه، بیش از اینکه اکثر مراجعین ما نیاز به یک برنامه غذایی داشته باشند، نیامند کسب شناخت و آگاهی نسبت به خودشان، خواسته هایشان، ارزش هایشان، اهدافشان و ارتباط آن ها با انتخاب ها و عادت های غذایی شان هستند.

مراجعین ما نیازمند یک راهبر و مربی اند تا آن ها را با مهارت های خودآگاهی و تمرکز بر خلق عادات جدید همراهی کند.

برای همین دوره های راهبری تغذیه را برای گروه های مختلف سنی تعریف می کنیم تا شما خدمتی متمایز و نتیجه ای درخشان کسب کنید.

روانشناسی خوردن

جهت مشاهده دوره ها کلیک کنید
کلیک

رفتاردرمانی تغذیه کودک

جهت مشاهده دوره ها کلیک کنید
کلیک

کارگاه های خودکنترلی

جهت مشاهده دوره ها کلیک کنید
کلیک

تای چی و ورزش

جهت مشاهده دوره ها کلیک کنید
کلیک
Call Now Buttonتماس با ما